Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poplatky ve školní družině

15. 11. 2013

 

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník,

se sídlem Komenského 200, 277 32 Byšice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

část: 38. POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Č.j.: 210 /2012

Spisový znak/ Skartační A.4. / A5

Vypracoval: Mgr. František Viktorin, ředitel školy

Schválil: Mgr. František Viktorin, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne:

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 3. 9. 2012

 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

součást tohoto předpisu.

Pozn. JM: Text této směrnice není a nemůže být univerzálně platný dokument, každá organizace si ji musí upravit na své podmínky.

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán

školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Prokazatelné seznámení

rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu -

vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

 

1. Přihlašování a odhlašování

a) Ve školní družině je určena ředitelem školy vedoucí vychovatelka, jako vedoucí pracovník,

který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování

žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

b) Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD a do zájmových útvarů – kroužků, je prováděno na

základě písemných žádostí rodičů žáka.

c) O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

d) Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s Vnitřním

řádem školní družiny a s touto směrnicí.

 

2. Stanovení výše úplaty ve družině

a) Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit

rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše úplaty

překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém

kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do

skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního

rozpočtu.

b) Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu

neinvestičních nákladů ve školní družině na 100 Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od

3.9.2012. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní

družiny.

c) Dítěti, žákovi, který dochází pouze do ranní družiny, může být úplata snížena na polovinu

dané částky tj. na 50 Kč měsíčně.

d) Pro žáky, kteří se účastní činnosti v zájmových útvarech – kroužcích (organizovaných

ŠD), kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD, je touto směrnicí stanoven

příspěvek rodičů na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 300 Kč za pololetí školního

roku.

e) Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti, žákovi, pokud je společně posuzovanou

osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní

sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.

f) Úplata může být dále snížena dítěti, žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu

potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a

tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

g) Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že

má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích – tzn. doloží příslušné

potvrzení úřadu práce. Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen.

 

3. Řízení o snížení nebo prominutí poplatku

 

a) Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením

důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o

pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně

vyplácen.

b) Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a

podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne o snížení

nebo prominutí poplatku. Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci

žáka ve školní družině.

 

4. Podmínky úplaty

a) Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a

únor až červen.

b) Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí

ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném

vyloučení žáka ze školní družiny.

c) Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.

d) Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny.

(Obecně: Splatnost úplaty stanoví ředitel tak, aby byla úplata splatná nejpozději před ukončením

účasti v dané činnosti. Úplatu může ředitel rozdělit do více splátek.)

 

5. Závěrečná ustanovení

a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen

zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.

b) O kontrolách provádí písemné záznamy

c) Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí

skartačním řádem školy.

d) Směrnice nabývá účinnosti dnem: 3.9.2012

 

V Byšicích dne 30.8.2012

Mgr. František Viktorin

ředitel školy

 

 

příloha:

- stanovení výše úplaty za pobyt ve školní družině

- rozhodnutí ředitele školy o snížení (prominutí) poplatku

 

 

Příloha č. 1 - Stanovení úplaty

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník,

Komenského 200, 277 32 Byšice

Č.j.: 210 /2012

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 100 Kč měsíčně.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o

zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.

 

V Byšicích dne 30.8.2012

Mgr. František Viktorin

ředitel školy

 

 

Příloha č. 2. - Prominutí úplaty, když žadatel pobírá sociální příplatek

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník,

Komenského 200, 277 32 Byšice

Panu - paní (žadateli)

Č.j.: /2012

Rozhodnutí o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Vážená paní (vážený pane),

obdržel jsem Vaši žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání vašeho dítěte ________

(jméno, příjmení, datum narození).

Na základě § 11, odst. (3), písmene a) vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání jsem

rozhodl takto: úplatu za zájmové vzdělávání vašeho dítěte ve školní družině

promíjím na období 5.9.2012 - xx.x.2013.

Odůvodnění:

Řízení o prominutí úplaty bylo zahájeno z podnětu rodičů, na základě jejich žádosti, doložené

rozhodnutím úřadu práce o tom, že žadatel pobírá sociální příplatek podle zákona č. 117/1995

Sb. o státní sociální podpoře v platném znění a žák je společně posuzovanou osobou pro tento

nárok. Dále byly doloženy doklady osvědčující, že sociální příplatek je žadateli vyplácen. Po

zvážení skutečností uvedených v žádosti a uvedených dokumentech jsem rozhodl o prominutí

úplaty.

V ________ dne__________

(hranaté razítko)

(podpis)

titul, jméno, příjmení

ředitel školy

 

 

 

Příloha č. 3 - Prominutí úplaty, když žadatel má dítě v pěstounské péči

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník,

Komenského 200, 277 32 Byšice

Panu - paní (žadateli)

Č.j.: /2009

Rozhodnutí o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Vážená paní (vážený pane),

obdržel jsem Vaši žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání vašeho dítěte ________

(jméno, příjmení, datum narození).

Na základě § 11, odst. (3), písmene b) vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání jsem

rozhodl takto: úplatu za zájmové vzdělávání vašeho dítěte ve školní družině

promíjím na období 5.9.2012 - xx.x.2013.

Odůvodnění:

Řízení o prominutí úplaty bylo zahájeno z podnětu žadatele, na základě jeho žádosti, doložené

rozhodnutím o tom, že je mu dítě svěřeno do pěstounské péče, a že dítě má nárok na příspěvek

na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře

v platném znění. Dále byly doloženy doklady osvědčující, že tento příspěvek je vyplácen. Po

zvážení skutečností uvedených v žádosti a uvedených dokumentech jsem rozhodl o prominutí

úplaty.

V ________ dne__________

(hranaté razítko)

(podpis)

titul, jméno, příjmení

ředitel školy__